Historiek

In 1962 werd een leegstaande kelder van het college in Roeselare ingericht als voorlopig motorenlokaal. Daar werden allerlei oude motoren gedemonteerd, vervolgens opnieuw in elkaar gezet en tot draaien gebracht. Tezelfdertijd gingen de eerste cursussen naschoolse vorming van start, binnen de muren van het Vrij Landbouwinstituut. Aanvankelijk spitste men alle aandacht toe op twee objectieven: tractoren o.l.v. Daniël Bonte en melkmachines o.l.v. Michel Goethals.

In 1964 rees het eerste centrale bouwwerk achter de botaniek uit de grond: de machinezaal, naar de normen van toen heel ruim en modern opgevat. Zij werd benut voor lessen in het onderhoud van motoren en in de afstelling van ploegen, kunstmeststrooiers, zaai- en hooimachines

In 1966 volgde de realisatie van een up-to-date uitgerust melklokaal. Een heel gewaardeerd initiatief in de provincie, vermits de meeste melkveehouders, die al een machine aangekocht hadden, nog maar weinig vertrouwd waren met de werking en het onderhoud van de apparatuur alsook met de techniek van het melken.

In 1968 werd het nieuwe motorenlokaal in het gebouw van ijzer- en houtbewerking officieel geopend. Als gevolg van de aanzienlijke expansie van het machinepark was de machinezaal te klein geworden. Zodoende werd er een nieuwe ruimte ingericht als specifiek leslokaal voor tractorenonderhoud, motorennazicht en –herstellingen en voor inzicht in de werking van de elektrische onderdelen van een tractor.

In 1969 werd de eerste steen gelegd van de ruime praktijkhal die op 7 mei 1970 officieel werd geopend. Het was de ultieme droom van een overdekte akker’, waarop men in optimale omstandigheden met alle mogelijke landbouwmachines kan leren werken. De bodem in de praktijkhal is wellicht het meest intensief bewerkte lapje grond van het hele land.
In 1970 kreeg de hele Roeselaarse ‘praktijkonderrichtorganisatie en –accommodatie’ een eigen juridisch statuut met de oprichting van de ‘vzw Westvlaamse Landbouwpraktijkschool’. Die benaming werd in 1972 definitief veranderd in ‘PRAKTIJKCENTRUM VOOR LAND- EN TUINBOUW‘ of kortweg P.C.L.T.. Vanaf de jaren 1970 werden de inspanningen voor het naschools onderwijs fors opgedreven. Voor de organisatorische, administratieve en praktische running kwam ook leraar Luc Platteeuw op de voorgrond en werd het PCLT ook met hem geïdentificeerd. Vanaf dan stelde Fedagrim (vroeger Ugexpo genaamd) van meet af aan permanent de allernieuwste landbouwmachines ter beschikking.

In 1972 werd een didactische stal gebouwd, waarin de technische aspecten van stallenbouw, staluitrusting en van de daartoe specifieke bouwmaterialen inzichtelijk aan de cursisten worden bijeengebracht. Tegelijk werden hierin een ruimer melklokaal met de nieuwste melkapparatuur en twee instructieruimtes voor ‘elektriciteit op de hoeve’ en ‘elektriciteit op landbouwvoertuigen’ ondergebracht.

In 1984 werden aan de noodzijde van de praktijkhal een bijkomende machineloods en vier leslokalen voor theorie-onderricht aangebouwd. Meteen werden ook drie labo’s ingericht voor elektriciteits-/elektronicaopleidingen, een eerste voor ‘elektriciteit krachtstroom driefasig (drijfkracht, motoren)’, een tweede voor ‘elektriciteit éénfasig (lichtnet)’ en een derde voor ‘elektriciteit zwakstroom en elektronica’.
In die periode werd ook het computerlokaal volledig vernieuwd en drie computerbussen doorkruisten het Vlaamse land.
Bovendien zag in de jaren ’90 ook de afdeling “onderhoud en herstelling van tuinmachines” het levenslicht onder impuls van Geert Chys die later ook directeur werd.

Op 1 september 2003 gaf Daniël Bonte de fakkel door aan dhr. Luc Vande Ginste die de leiding nam tot november 2009. Hij werd opgevolgd door Niek Marysse die het PCLT de richting instuurde van het groenmanagement, industrie en logistieke opleidingen. Sindsdien is PCLT multidisciplinair in de sectoren landbouw, tuinbouw, groenmanagement alsook in logistieke opleidingen.

Op 1 maart 2016 werd Geert Chys benoemd tot directeur van het PCLT. Geert was geen onbekende voor het PCLT want hij gaf reeds in de jaren ‘90 lessen voor de landbouwschool van RoeseIare. Geert Chys ging er resoluut voor om de bestaande opleidingen verder te optimaliseren en kiest er ook voor om de landbouwopleidingen terug nieuw leven in te blazen. Hij draagt KWALITEIT en SERVICE zeer hoog in het vaandel!

Op 1 mei 2021 werd Marc Ballekens benoemd tot directeur. Vanaf dag 1 zet hij technologie en innovatie bovenaan de agenda. Het ganse machinepark (zowel landbouw, tuinbouw als groen) werd totaal vernieuwd tot de hoogste standaarden. Verder krijgt landbouwmechanica -en landbouwtechnologie terug een meer prominente plaats in de PCLT activiteiten.