Vlaams opleidingsverlof

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof. Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Na de opleiding kan de werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie.

Voorwaarden

 • Je moet een opleiding volgen die minstens 32 uur per jaar omvat
 • Je volgt een opleiding die geregistreerd is in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives
 • De opleiding wordt gegeven door een geregistreerde dienstverlener. Enkel de opleidingen van geregistreerde dienstverleners worden opgenomen in de opleidingsdatabank voor Vlaamse opleidingsincentives. Ga naar https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank en vul bij het veld "Trefwoord, registratienummer, opleidingsverstrekker, ..." het woord "praktijkcentrum" in. Zo vind je alle PCLT-opleidingen die geregistreerd zijn voor het opleidingsverlof.
 • U bent minstens 50% tewerkgesteld in de privésector in het Vlaams gewest.
  Werkt u 50% met een vast uurrooster, dan heeft u enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met uw arbeidstijd. U kunt het VOV enkel opnemen tijdens die samenvallende uren.

  Ter verduidelijking:
   • minstens 50 procent:
    We kijken naar de maand september van het opleidingsjaar.
    Uitzondering: Bent u in september minder dan 50% tewerkgesteld? Dan kijken we naar het tewerkstellingspercentage van de maand waarin uw eerste opleiding start. 
   • privésector:
    Met werknemers in de privésector bedoelen we werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
   • Vlaams Gewest:
    De vestigingseenheid van de werknemer, zoals vermeld op het arbeidscontract en zoals ingegeven in DmfA, ligt in het Vlaams gewest.

     

Opleidingen

U hebt recht op Vlaams opleidingsverlof als u aan de voorwaarden EN aan minstens één van onderstaande punten voldoet:

 • een arbeidsmarktgerichte opleiding volgen die geregistreerd is in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'
  • Uitzondering: Een opleiding volgen via een examencontract geeft geen recht op VOV.  
 • een loopbaangerichte opleiding volgen
  (= een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding)
 • examens afleggen bij de Vlaamse examencommissie
 • examens afleggen die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen (ervaringsbewijs)

Aantal uren VOV per schooljaar

Voor elke werknemer wordt er per schooljaar maximum 125 uren VOV voorzien. 
Uw persoonlijke maximum en uw concreet aantal uren VOV per schooljaar wordt bepaald door uw tewerkstellingspercentage en het type opleiding/examen dat u volgt:

 Tewerkstellingspercentage

 • Om uw persoonlijk maximum te berekenen kijkt u eerst naar uw tewerkstellingspercentage van september. Vermenigvuldig dat tewerkstellingspercentage (TWP) met 125 uren: Dit is uw persoonlijke maximum voor dit schooljaar. Voor deeltijdsen is dat dus minder dan 125 uren.
  • vb. TWP in september (DmfA) = 75%: u hebt recht op 93,75 uren VOV
  • Werkt u in september minder dan 50%? Kijk dan naar de maand waarin uw opleiding start.
   • Werkt u in die maand minstens 50%? Dan vermenigvuldigt u dit percentage met 125 en wordt dat uw persoonlijke maximum. 
   • Start de opleiding in september? Dan heeft u geen recht op VOV.
 • Werkt u 50% met een vast uurrooster, dan heeft u alleen recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met uw arbeidstijd. U kunt het VOV alleen opnemen tijdens die samenvallende uren.

 Type opleiding/examen

Het concrete aantal uren VOV voor uw werknemer hangt af van het type opleiding/examen dat hij volgt (steeds beperkt tot uw persoonlijk maximum): 

 • Opleidingen die regelmatige aanwezigheid vereisen:
  • aantal uren VOV conform het aantal aanwezige lesuren.
 • Opleidingen gebaseerd op lestijden (volwassenenonderwijs):
  • aantal uren VOV conform het voorziene aantal lestijden van de opleiding.

Mag ik opleidingsincentives met elkaar combineren?

Opleidingscheques mag u zowel met opleidingsverlof als met opleidingskrediet combineren.
De combinatie opleidingsverlof en opleidingskrediet mag niet.

Stopzetting of onvoldoende aanwezigheid

Een werknemer die een opleiding volgt die een regelmatige aanwezigheid vereist, volgt de opleiding nauwgezet, als hij per jaar niet meer dan 10% van de contacturen ongewettigd afwezig is en deelneemt aan de eindbeoordeling (als de eindbeoordeling deel uitmaakt van de opleiding).

De opleidingsverstrekker brengt het departement op de hoogte van de stopzetting van een opleiding.

Meer info

Download hier de brochure