Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden regelen de overeenkomsten tussen beide partijen. Door in te schrijven verbindt men zich ertoe de algemene voorwaarden gelezen te hebben en na te leven.

Betaling

 • De opdrachtgever verbindt zich ertoe de factuur uiterlijk vóór de aanvangsdatum van de opleiding te betalen, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Het gebruik van opleidingscheques en KMO-portefeuille ontslaat de opdrachtgever niet van tijdige betaling van de factuur. Alle prijzen zijn vrij van BTW, tenzij anders vermeld.
 • Indien de cursist voor rekening van een derde (firma, vennootschap of werkgever) de cursus volgt, dat dient hij/zij deze opdracht te laten onderschrijven en ondertekenen door deze derde. Deze laatste kan alsdan solidair worden aangesproken voor nog verschuldigde onbetaald gebleven facturen. Bij ontbreken hiervan is de cursist gehouden zelf de opleiding te betalen.
 • Bij het versturen van een aangetekende rappel wordt een extra administratiekost van 25 euro aangerekend.
 • Indien een factuur ondanks verwittigingen onbetaald blijft, zal de openstaande schuld van rechtswege geïnd worden. Hierbij wordt vanaf de vervaldag, een verwijlintrest van 12%, alsook een forfaitaire schadevergoeding, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 100 euro per factuur, aangerekend.
 • Het PCLT behoudt zich tevens het recht om verdere dienstverlening tijdelijk op te schorten tot alle openstaande facturen zijn voldaan.
 • Alle goederen blijven juridisch eigendom van het PCLT tot deze betaald zijn.

Annulatie

 • Annuleren van een inschrijving dient steeds schriftelijk of per email te gebeuren.
 • Annuleren van een inschrijving in het open aanbod is slechts kosteloos mogelijk tot 15 kalenderdagen vóór aanvang van de cursus. Indien de annulatie gebeurt op de 14e tot en met de 8e kalenderdag vóór aanvang van de cursus dan blijft er 50 % van het cursusgeld/de huur verschuldigd. Indien de annulatie de laatste 7 kalenderdagen vóór aanvang van de cursus gebeurt dan blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
 • Indien de cursist niet komt opdagen bij de aanvang van de cursus of afhaakt tijdens de duur van opleiding om welke reden dan ook, dan kan het inschrijvingsgeld van de niet gevolgde dagen onder geen enkel beding teruggevorderd worden. Ingeval van wettige afwezigheid kan de directeur na een schriftelijk verzoek toestaan dat de cursist de verloren dagen later kan inhalen in een zelfde opleiding.
 • Bij een opleiding op maat of huurovereenkomst is een kosteloze annulatie of éénmalige herplanning mogelijk tot 15 kalenderdagen vóór de aanvangsdatum. Indien de annulatie gebeurt op de 14e tot en met de 8e kalenderdag vóór aanvang van de cursus dan blijft er 50 % van het cursusgeld/de huur verschuldigd. Indien de annulatie de laatste 7 kalenderdagen vóór aanvang van de cursus gebeurt dan blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
 • Bij herplanning van een opleiding op maat of huurovereenkomst binnen de 14 kalenderdagen voor de aanvangsdatum zal een extra administratiekost aangerekend worden van 100 euro per opleidingsdag.
 • De herplanning dient te gebeuren binnen de zes maanden na de aanvangsdatum van de oorspronkelijk geplande opleiding.
 • De opdrachtgever kan één of meerdere deelnemers wijzigen en dit tot uiterlijk op de aanvangsdatum van de opleiding.
 • Bijkomende sessies worden steeds gepland in samenspraak met het PCLT.
 • Het PCLT kan zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te worden een opleiding annuleren of verplaatsen. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het al betaalde cursusgeld integraal terugbetaald. Voor reeds bestelde opleidingscheques of KMO-portefeuille kan het PCLT niet verantwoordelijk gesteld worden.

Opleidingsvoorstellen

 • Een samengestelde prijsopgave verplicht het PCLT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of voorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 • Het PCLT kan niet aan haar aanbieding of voorstel worden gehouden indien deze een kennelijke vergissing bevat.

Organisatie

 • Alle trainingen worden, behoudens anders vermeld, in het Nederlands gegeven.
 • Het PCLT behoudt zich het recht om de dienstverlening inhoudelijk of organisatorisch aan te passen wanneer de omstandigheden daarom vragen. De deelnemers kunnen hiervoor in geen enkel geval een schadevergoeding of andere tegemoetkoming eisen.
 • Wanneer de opleiding op de locatie van de opdrachtgever plaats vindt, zorgt deze op eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoerbaarheid en veiligheid.
 • Het PCLT behoudt zich het recht voor de voorzieningen bij te sturen of te weigeren. Een onveilige omgeving, niet gekeurde of niet correct werkende machines, kunnen aanleiding geven tot niet opstarten of gedeeltelijke uitvoering van de dienstverlening. Dit kan geen reden zijn tot niet betaling van zowel de origineel als extra ingeplande opdracht.
 • In het kader van de Wet Welzijn op het werk (1996) en de Codex Welzijn op het werk is het verplicht dat er bij alle machines en toestellen die onder deze reglementering vallen, een geldig keuringsverslag aanwezig is. Omwille van veiligheidsredenen vragen wij om minstens 15 kalenderdagen vóór de aanvang van de opleiding een kopie van deze keuringsverslagen te mailen of te versturen naar het PCLT.
 • De trainer kan weigeren om de machine of het toestel te gebruiken indien de keuringsattesten niet aanwezig zijn en/of indien de machine of het toestel grove fouten of gebreken vertoont om een veilig gebruik te garanderen.
 • De prijzen vermeld op folders of website zijn indicatief en niet bindend. PCLT behoudt zich steeds het recht voor de prijzen te wijzigen.
 • Na het volgen van een opleiding/training garandeert het PCLT geen attest/certificaat. De lesgever bepaalt na een objectieve beoordeling of het attest/certificaat kan uitgereikt worden. De klant ontvangt hierbij de nodige feedback.
 • Het PCLT behoudt zich het recht toe om geen attest/certificaat uit te reiken of om geen gegevens (bv. tot registratie) door te sturen naar een overheidsdienst (vakbekwaamheid, fytolicentie...) bij een openstaande factuur.
 • Voor de aanmaak van een duplicaat van attest/certificaat wordt een administratiekost van 25 euro aangerekend.
 • Bijkomende sessies worden steeds in samenspraak met het PCLT gepland. Het is de opdrachtgever strikt verboden docenten en onderaannemers van het PCLT te benaderen met het oog op afwerving of vervolgopdrachten buiten het PCLT om. Elke inbreuk hierop geeft van rechtswege aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 10.000 euro.
 • De cursist neemt kennis van het feit dat het PCLT, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen voor, tijdens of na de dienstverlening. De opdrachtgever doet, behoudens opzettelijke schade, afstand van verhaal aan schade van machines die tijdens de opleiding worden gebruikt.
 • Het PCLT behoudt zich het recht personen te weigeren of te verwijderen uit een opleiding ingeval van veiligheidsoverwegingen, communicatieproblemen of overlast, zonder dat de betalingsplicht vervalt.
 • De voorwaarden vermeld op de website zijn eveneens van toepassing voor de opdrachtgever en de cursist.
 • Tekortkomingen van het PCLT in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld (onverwachte file, staking, verkeersongeluk, plotse ziekte,…) en geven de klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
 • Klachten dienen uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na de leverings- of uitvoeringsdatum per aangetekend schrijven aan PCLT toe te komen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk vernietigd worden, dan blijft al het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen bestaat, of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien het PCLT niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat het PCLT het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 • Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn bevoegd kennis ervan te nemen.