Educatief verlof

Betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof. Het kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers die
bepaalde opleidingen volgen om op het werk afwezig te zijn met behoud van het normale loon.

Voorwaarden

  • Je moet een opleiding volgen die minstens 32 uur per jaar omvat
  • De maximale jaarlijkse begrenzing van het gevolgd aantal uren betaald educatief verlof is 100 uur voor alle beroepsopleidingen na de werkuren en 120 uur indien de opleiding samen valt met de werkuren
  • Het verlof moet opgenomen worden tussen de datum van de aanvang van de opleiding, of de eerste effectieve aanwezigheid bij laattijdige inschrijving, en de datum van het laatste examen van de eerste zittijd. In geval van een tweede zittijd wordt de periode verlengd tot het einde van deze zittijd op voorwaarde dat de werknemer effectief deelneemt aan de examens
  • De aanvraag voor educatief verlof dient te gebeuren ten laatste binnen de vijftien dagen vanaf de inschrijving.
  • De werknemer licht zijn werkgever in over de voorziene afwezigheid maar de planning van het educatief verlof gebeurt in onderlinge overeenstemming. Hij moet hem de trimestriële getuigschriften van nauwgezetheid overmaken.

Stopzetting of onvoldoende aanwezigheid

De werknemer die een opleiding stop zet, moet zijn werkgever verwittigen binnen de vijf dagen die op de opgave volgen. Hij verliest het recht op educatief verlof vanaf de datum van kennisgeving van deze opgave ; het aantal rechtgevende verlofuren wordt bepaald op basis van de werkelijk gevolgde lesuren voor de opgave van de lessen.

De werknemer die meer dan 10 % ongewettigd afwezig is, verliest het recht op educatief verlof voor een periode van 6 maanden. De nauwgezetheid wordt gecontroleerd aan de hand van de trimestriële getuigschriften van nauwgezetheid die aan de werkgever werden overgemaakt. Een afwezigheid tijdens de opleiding is enkel gewettigd omwille van enkele specifieke redenen.

Meer info

Download hier de brochure